0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Interreg Polska - Rosja

Szanowni Państwo, 

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Programu Interreg Polska – Rosja na lata 2021-2027. Program umożliwia wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych poprzez współfinansowanie różnego rodzaju projektów, które mają realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru wsparcia.  

W procesie przygotowania nowej edycji Programu bardzo ważna jest opinia interesariuszy - potencjalnych beneficjentów, instytucji oraz osób zamieszkujących obszar Programu. W związku z tym, chcielibyśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w warsztatach on-line, na których przedstawione zostaną główne założenia Programu Interreg Polska- Rosja 2021-2027 . Podczas spotkania wspólnie zdiagnozujemy atuty i słabości oraz szansy i zagrożenia odnoszące się do obszaru wsparcia Programu. 

Prosimy o wybranie dogodnego dla Państwa terminy i zarejestrowanie się na warsztaty poprzez wypełnienie formularza.   

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest konsorcjum firm Utila sp. z o.o.  & EU -Consult sp z o.o. działające na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP. 

Klauzula informacyjna

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest konsorcjum firm Utila sp z o.o. & EU- Consult sp. z o.o.  działające na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP. 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych oraz skorzystaniem z przysługujących praw należy kontaktować się drogą elektroniczną poprzez adres e-mail konsultacje@utila.pl

3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udziału Państwa w warsztatach online dotyczących przygotowania Programu Interreg Polska - Rosja 2021-2027 

4. Podstawą przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych będzie Państwa zgoda, czyli art. 6 ust.1 lit. a RODO.

5. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. 

6. Podane przez Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

7. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywanie do czasu zakończenia warsztatów.

8. Posiadają Państwo:

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c. prawo do przenoszenia danych,

d. prawo wniesienia sprzeciwu.

9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jednakże niektóre dane, które Administrator jest zobowiązany przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie zostaną usunięte.

11. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe

13. Podane przez Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania

W tej ankiecie jest 6 pytań.