GPR Żyrardów - Karta Projektów Rewitalizacyjnych

0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

GPR Żyrardów - Karta Projektów Rewitalizacyjnych

 

Karta

Projektu

Rewitalizacyjnego

 

Zapraszamy do zgłaszania projektów rewitalizacyjnych,
które
mają szansę stać się częścią gminnego programu rewitalizacji.

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030 roku (GPR) już wkrótce będzie stanowić najważniejszy dokument służący zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji w mieście.

Dotychczas na podstawie przeprowadzonych analiz wskazany został obszar rewitalizacji, w którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych oraz współwystępujących z nimi problemów w sferach: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Dalsze szczegółowe badania pozwoliły na określenie przyczyn występowania niekorzystnych zjawisk na tym terenie a także na zidentyfikowanie istniejących potencjałów.

 

Kolejnym krokiem działań jest zebranie pomysłów – projektów rewitalizacyjnych służących osiągnięciu docelowej wizji rozwoju obszaru rewitalizacji.

 

Podstawowe kryteria, które musi spełniać zgłaszany projekt:

  • będzie realizowany na obszarze rewitalizacji[1] (mapa obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie http://rewitalizacja.zyrardow.pl oraz w wersji papierowej w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju UMŻ),
  • za jego pomocą bezpośrednio rozwiązywane będą zidentyfikowane problemy społeczne lub jeśli jest to projekt infrastrukturalny (remont, modernizacja, przebudowa itp.) to należy wskazać, że zostały zaplanowane także działania społeczne powiązane z działaniami infrastrukturalnymi.

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo). Propozycje projektów można składać w postaci:

a) papierowej:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Żyrardowa, pl. Jana Pawła II nr 1, 96 – 300 Żyrardów, z dopiskiem „Rewitalizacja – karta projektu”,
  • bezpośrednio w Urzędzie Miasta Żyrardowa w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańca lub w Wydziale Rewitalizacji i Rozwoju,
  • podczas trwania mobilnych punktów konsultacyjnych oraz spacerów badawczych
  • podczas spotkania otwartego z interesariuszami

b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@utila.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.) lub też poprzez wypełnienie formularza on-line na stronie: https://utila.info.pl/zyrardow.

 

[1] W wyjątkowych przypadkach możliwe jest, aby do objęcia wsparciem dopuszczone zostały także projekty planowane do realizacji/zlokalizowane poza obszarem wyznaczonym do rewitalizacji, jednak tylko i wyłącznie jeśli wynika to z ich specyfiki i będą one oddziaływać na obszar lub społeczność zamieszkałą na obszarze rewitalizacji.

Projekt  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

W tej ankiecie jest 8 pytań.